Pentru funcția audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare lângă textul selectat.   Click to listen highlighted text! Pentru funcția audio, trebuie să selectați textul cu mous-ul și apoi să dați clic pe simbolul difuzor care apare lângă textul selectat.

Acest website este accesibil și de pe telefonul mobil

Atenționare

În județul Hunedoara, nivelul de răspândire a noului coronavirus este unul ridicat: peste 1,5 la 1000 de locuitori.
RESPECTAȚI măsurile sanitare pentru a nu pune în pericol viața dumneavoastră sau a celor din jur.
PURTAȚI corect masca acoperind nasul și gura.
PĂSTRAȚI DISTANȚA, evitați aglomerațiile.
DEZINFECTAȚI-VĂ după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat.
Încurajați-i și pe cei din apropierea dumneavoastră să respecte cu strictețe regulile!

Informații publice oferite din oficiu

Participați activ la luarea deciziilor!

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii ale administrației publice locale.

Anunțuri publice

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA
NR. 957/05.03.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Bănița, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil.

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul financiar contabil se va desfășura la data de 09.04.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Bănița, iar data pentru interviu se va stabili de Președintele comisiei de concurs.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea științe economice

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la articolul 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs se depune de candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind conursul, pe site-ul Primăriei Comunei Bănița, la Registratura Primăriei Bănița (06.03.2020 – 27.03.2020, ora 13:00)

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Primarului Comunei Bănița;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b și c vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității.

Bibliografia pentru participare la concurs constă în:

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 3. OGR nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr.227/2015, Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr.207/2015 Codul de procedură fiscal cu modficările și completările ulterioare;

 6. Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 7. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;

 8. Ordinul nr.923/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea controlului finaciar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu, republicat;

 9. Ordinul MF nr.2861/2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii petrimoniului aprobat;

 10. Constituția României.

Primar,
IOAN MARC

ANUNȚ – Concurs pentru ocuparea unui post vacant

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI BANITA
Nr.242/20.01.2020

ANUNŢ

Primăria Comunei Banita, judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul agricol.
Proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul agricol se va desfăşura în data de 20.02.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Banita, iar data pentru interviu se va stabili de Preşedintele comisiei de concurs.

Conditii specifice pentru ocuparea postului
–studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea topografie miniera
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la articolul 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs se depune de candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe siteul Primariei Comunei Banita, la Registratura Primăriei Banita(20 .01.2020-10.02.2020 ora 13:00).

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Banita;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b şi c vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru participarea la concurs constă în:

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Constituţia României.

Primar,
IOAN MARC

 

DOCUMENTE RECENTE

Această pagină web, vă oferă posibilitatea să cunoașteți cele mai importante aspecte ale ativitățiir Autorității Publice Locale, dar este și un mijloc modern prin care puteți să participați la luarea deciziilor în mod democratic.
Suntem oricând la dispoziția cetățenilor și încercăm să contribuim cât mai eficient la rezolvarea solicitărilor dumneavoastră.

MARC Petru Dorin
Primarul comunei Bănița

MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

Suntem aici

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA

Bănița, strada Gării, nr 201, cod poștal 337065, județul Hunedoara, ROMÂNIA
telefon/fax 0254 545 681 e-mail: primariabanita@yahoo.com

Harta comunei Bănița
Harta comunei Bănița