Anunt participare „Masa sanatoasa”

 

Nr. 2707/30.04.2024

 

INVITATIE DEPUNERE OFERTA

 

  1. Autoritatea contractanta COMUNA BANITA, cu sediul in comuna Banita, sat Banita, nr. 201, judetul Hunedoara, telefon/fax 0254/545681, cod fiscal 8713590, reprezentată prin Marc Petru Dorin, funcţia Primar în calitate de achizitor, va invita sa depuneti, pana cel tarziu in data de 24.05.2024, ora 13:00, in SICAP oferta de pret pentru atribuirea contractului: Servicii de catering pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale Banita” Banita, din comuna Banita, judetul Hunedoara pe parcursul anului 2024 , iar documente de calificare, oferta financiara completa si oferta tehnica se vor  depune la sediul autoritatii conctactante: pana cel tarziu in data de 24.05.2024, ora 13:00.
  2. INFORMATII GENERALE CONTRACT:

2.1 Obiectul contractului: Servicii de catering pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale Banita” Banita, din comuna Banita, judetul Hunedoara pe parcursul anului 2024

2.2 Tipul contractului: Contract de servicii

2.3 Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli

2.4 Valoarea estimata a achizitiei: 74.304,00  lei fara TVA

2.5 Durata de prestare a serviciilor: Perioada de prestare a serviciilor de catering va incepe de la data semnarii contractului de achizitie publica si a ordinului de incepere a prestarii serviciilor si pana la finele anului calendaristic 2024, cu exceptia vacantelor scolare, a zilelor de weekend si a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

Perioada de prestare a serviciilor de catering va acoperi zilele de scolarizare estimate/persoana/perioada contractuala, inclusiv în situaţia suspendării cursurilor cu prezenţă fizică.

2.6 Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret 

  1. INFORMATII ELABORARE OFERTA

Informatiile privitoare la modul de intocmire a ofertelor, modul de depunere a ofertei, documentele necesare a fi prezentate o data cu oferta, cat si modelele de formulare necesare ofertantilor se regasesc in Caietul de sarcini al achizitiei.

Operatorii economici interesati pot ridica caietul de sarcini de la sediul autoritatii contractante sau prin e-mail. 

  1. INFORMATII SUPLIMENTARE

4.1 Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

4.2 Modul de solicitare a clarificarilor de catre ofertanti: Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa direct la sediul primariei comunei Banita sau pe adresa de  e-mail: primariabanita@yahoo.com.

Clarificari la documentatia de achizitie se vor solicita prin e-mail pana in data de 23.05.2024

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari transmise in termen pana in data de 23.05.2024

Răspunsurile se vor posta pe site-ul www.primariabanita.ro.

4.3 Cai de atac

Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

 

Primar,

MARC PETRU DORIN

 

 

 

 

Posted in Fără categorie.