Acest website este accesibil și de pe telefonul mobil

IMPORTANT! Puteți activa funcția ”Navigare prin tastatură (Keyboard nav)” și ”Redare audio (Read page)” prin click pe simbolul aflat în partea dreaptă-sus a ecranului sau tastați CTRL+U.

Informații publice oferite din oficiu

Participați activ la luarea deciziilor!

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii ale administrației publice locale.

Anunțuri publice

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂNIȚA
NR. 957/05.03.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Bănița, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la compartimentul financiar contabil.

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul financiar contabil se va desfășura la data de 09.04.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Bănița, iar data pentru interviu se va stabili de Președintele comisiei de concurs.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specializarea științe economice

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la articolul 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de concurs se depune de candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind conursul, pe site-ul Primăriei Comunei Bănița, la Registratura Primăriei Bănița (06.03.2020 – 27.03.2020, ora 13:00)

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată Primarului Comunei Bănița;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale actelor care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b și c vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității.

Bibliografia pentru participare la concurs constă în:

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 3. OGR nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea nr.227/2015, Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr.207/2015 Codul de procedură fiscal cu modficările și completările ulterioare;

 6. Legea nr.82/1991 Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 7. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;

 8. Ordinul nr.923/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale, referitoare la exercitarea controlului finaciar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu, republicat;

 9. Ordinul MF nr.2861/2009 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii petrimoniului aprobat;

 10. Constituția României.

Primar,
IOAN MARC

DOCUMENTE RECENTE

Această pagină web, vă oferă posibilitatea să cunoașteți cele mai importante aspecte ale ativitățiir Autorității Publice Locale, dar este și un mijloc modern prin care puteți să participați la luarea deciziilor în mod democratic.
Suntem oricând la dispoziția cetățenilor și încercăm să contribuim cât mai eficient la rezolvarea solicitărilor dumneavoastră.

MARC Ioan
Primarul comunei Bănița

MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

Suntem aici

Harta comunei Bănița
Harta comunei Bănița